گرسنگی واقعی

https://437767.8b.io/page14.html

گرسنگی واقعی چه نشانه هایی دارد؟ در یک مطالعه ، زنان جوان سالم از رژیم هایی پیروی کردند که 30٪ یا 15٪ کالری پروتئین را در دو روز جداگانه تأمین می کردند. هضم پروتئین ، سوزاندن کالری را درصد افزایش می دهد ، که بیش