0
تور اروپا، پاییز 97

این نوشته در سال میلادی 2017 نوشته شده است ولی بجز پاراگراف اول آن بقیه نوشته همچنان اعتبار دارد. خروج آخرين بازماندگان حكومت مسلمانان در 1492 م. از جنوب اسپانيا، اين كشور را به دژ مقدم كاتوليسم

Comments