0
تور اروپا، پاییز 97

این نوشته در سال میلادی 2017 نوشته شده است ولی بجز پاراگراف اول آن بقیه نوشته همچنان اعتبار دارد. خروج آخرين بازماندگان حكومت مسلمانان در 1492 م. از جنوب اسپانيا، اين كشور را به دژ مقدم كاتوليسم

Comments

What is Kliqqi?

Kliqqi is an open source content management system that lets you easily create your own user-powered website.

Latest Comments